Select Page

Avís Legal


Llei dels Serveis de la Societat de la informació (LSSI)

 

DADES DE CONTACTE


En compliment del deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s’indiquen les següents dades: CANTINA BAND SL és titular dels noms de domini i pàgines d’Internet a les quals s’accedeix des del domini restaurantsalmar.com Les dades del titular a aquest efecte són:

  • CANTINA BAND SL
  • CIF: B63156269
  • Adreça: Passeig Marítim de la Barceloneta, Local C
  • Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al Tom 35465; foli 75; full B 268622, Inscripció 1
  • Correu electrònic: info@restaurantsalmar.com

 

CONDICIONS GENERALS D’ÚS DE LA PÁGINA WEB

USUARIS


L’accés i /o ús d’aquest portal atribueix la condició d’Usuari, que accepta les condicions generals d’ús per poder utilitzar tots els serveis i informació subministrats des del portal. Aquestes condicions s’indiquen a continuació.

 

TERMES I CONDICIONS


Les presents condicions d’ús del lloc web regulen les condicions d’accés i ús de restaurantsalmar.com La prestació i ús del portal s’entén sotmesa a l’estricte compliment dels termes continguts en aquestes condicions d’ús del lloc web.

 

Les presents condicions generals d’ús del lloc web regulen l’accés i ús del mateix, inclosos els continguts i serveis posats a disposició dels usuaris en i / o a través del web, ja sigui per la web, o pels seus usuaris o per qualsevol tercer. No obstant això, l’accés i l’ús de determinats continguts i/o serveis poden estar subjectes a determinades condicions particulars.

 

CANTINA BAND SL es reserva el dret a modificar en qualsevol moment les condicions generals d’ús del lloc web. En qualsevol cas, es recomana consultar periòdicament aquestes condicions generals d’ús del lloc web, ja que poden ser modificades.

 

OBLIGACIONS DE L’USUARI


L’usuari haurà de respectar en tot moment els termes i condicions establerts en aquest avís legal. Expressament, l’usuari manifesta que utilitzarà el portal amb diligència i assumint qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’incompliment de les normes.

 

L’usuari es compromet, en aquells casos en què se sol·liciti dades o informació, a no falsificar la seva identitat fent se passar per una altra persona. L’usuari accepta que l’ús del lloc web es realitzarà amb finalitats estrictament personals, privades i particulars. L’usuari no podrà utilitzar el portal per a activitats contràries a la llei, la moral i l’ordre públic, així com per a finalitats prohibides o que vulnerin o lesionin drets de tercers. Així mateix, queda prohibida la difusió, emmagatzematge i/o gestió de dades o continguts que vulnerin drets de tercers o qualsevol normativa reguladora dels drets de propietat intel·lectual o industrial.

 

Així mateix, l’usuari no podrà utilitzar el lloc web per transmetre, emmagatzemar, divulgar, promocionar o distribuir dades o continguts que siguin portadors de virus o qualsevol altre codi informàtic, arxius o programes dissenyats per interrompre, destruir o deteriorar el funcionament de qualsevol programa o equip informàtic o de telecomunicacions.

 

ÚS DE LA WEB


L’ús d’aquest lloc web és gratuït.

 

CANTINA BAND SL s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

 

També s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada del contingut d’altres llocs web que puguin ser indexats en aquest portal web.

 

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL


CANTINA BAND SL és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del seu lloc web, així com dels elements continguts en el mateix. Tots els drets estan reservats.

 

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, distribució i comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posar a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquest lloc web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic,  sense l’autorització expressa de CANTINA BAND SL

 

RESPONSABILITAT

 

El portal no garanteix la disponibilitat contínua i permanent dels serveis, quedant així exonerat de qualsevol responsabilitat pels possibles danys i perjudicis causats com a conseqüència de la falta de disponibilitat del servei per força major o errors en les xarxes telemàtiques de transferència de dades, fora del seu control, o per desconnexions realitzades per treballs de millora o manteniment dels equips i sistemes informàtics.

 

El portal no serà responsable de la interrupció, suspensió o finalització d’informació o serveis. Així mateix, no es fa responsable de les possibles omissions, pèrdues d’informació, dades, configuracions, accessos indeguts o vulneració de la confidencialitat que siguin causats per problemes tècnics, comunicacions o omissions humanes, causades per tercers o no imputables a la web. Tampoc serà responsable dels danys causats per atacs informàtics o causats per virus que afectin programes informàtics, sistemes de comunicacions o equips utilitzats pel lloc web però fabricats o subministrats per un tercer. El portal podrà, a la seva exclusiva discreció, denegar, retirar, suspendre i / o bloquejar en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís l’accés a la informació i als serveis a aquells usuaris que incompleixin aquestes normes.

 

Excepte en els casos en què la Llei imposi expressament el contrari, i exclusivament en la mesura en què ho imposi, l’aplicació no garanteix ni assumeix cap responsabilitat respecte als possibles danys i perjudicis causats per l’ús i ús de la informació, dades i serveis del portal.

 

En tot cas, el portal exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin deure a la informació i / o serveis prestats o prestats per tercers diferents del titular. Tota responsabilitat recaurà en el tercer, ja sigui proveïdor, col·laborador o un altre.

 

Així mateix, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant activament en la retirada o, si escau, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic inclosos en aquest lloc web. En el cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a CANTINA BAND SL utilitzant els mitjans de contacte indicats a l’inici d’aquestes condicions.

 

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, no es descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

 

 

POLÍTICA D’ENLLAÇOS


Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que CANTINA BAND SL no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus respectius llocs web, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a dit lloc web, posant en disposició de les autoritats competents el contingut en qüestió.

 

CANTINA BAND SL no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats en els mitjans de comunicació sota la responsabilitat de tercers que CANTINA BAND SL no pugui moderar. A tall d’exemple, però no limitant-se a, fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà dels seus usuaris.

 

Els enllaços als perfils de CANTINA BAND SL de les diferents xarxes socials incloses a la web, es regeixen per les condicions de la mateixa. Els continguts relacionats amb les xarxes socials que es reprodueixin a la web, es regiran per les condicions de la xarxa social des d’on s’obtinguin.

 

 

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ


CANTINA BAND SL també es reserva el dret a presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre CANTINA BAND SL i l’Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.